Ogólne warunki

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO-BUS ALICJA DZIEWIT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprez turystycznych, których dotyczą OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA jest Alicja Dziewit prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euro-Bus Alicja Dziewit, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, nr ewidencyjny: 35029, nr wpisu do rejestru: 1612, a także posiadającą Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, której Beneficjentem jest Marszałek Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul. Promienna 11, 34-324 Lipowa, NIP 5532200647, REGON 241773238, adres poczty elektronicznej: biuro@tbwycieczki.pl.
 2. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA określają prawa i obowiązki Uczestnika imprezy oraz Euro-Bus Alicja Dziewit w oparciu o art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 roku poz. 1025) i ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2361). Odnoszą się do imprez organizowanych przez Euro-Bus Alicja Dziewit i stanowią integralny załącznik do UMOWY – ZGŁOSZENIA o udział w imprezie turystycznej.
 3. Przez użyte w OGÓLNYCH WARUNKACH UCZESTNICTWA określenia należy rozumieć:

Warunki Uczestnictwa – Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Euro-Bus Alicja Dziewit,

Impreza – impreza turystyczna organizowana przez Euro-Bus Alicja Dziewit,

Euro-Bus - Euro-Bus Alicja Dziewit,

Umowa – formularz UMOWY – ZGŁOSZENIA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ przygotowany przez Euro-Bus Alicja Dziewit,

Uczestnik – Klient podpisujący Umowę oraz inne osoby przez niego wymienione w Umowie.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowę może zawrzeć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonując rezerwacji w biurze Euro-Bus osobiście lub przez Internet.
 2. Umowę każdy Uczestnik podpisuje osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną, zamówienie grupowe podpisują osoby do tego upoważnione przez resztę uczestników imprezy turystycznej oraz Euro-Bus.
 3. Zawarcie Umowy następuje po wnikliwym i szczegółowym zapoznaniu się Uczestnika z ofertą i Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Euro-Bus Alicja Dziewit.
 4. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Klient przy podpisywaniu Umowy ma obowiązek podać prawidłowość danych osobowych swoich i zgłaszanych uczestników z dokumentem, którym będą legitymować się w trakcie podróży (dowód osobisty, paszport).
 6. Zakres świadczeń określa Umowa. Euro-Bus zobowiązuje się do realizacji imprezy zgodnie z Umową oraz ofertą Biura.
 7. Wszelkie zmiany Umowy lub odstąpienie od niej muszą być zgłoszone wyłącznie przez Klienta, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zgłoszenie to wymaga formy pisemnej.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę. W takim przypadku, Uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na inną osobę zobowiązana jest do zwrotu dokumentów otrzymanych przez Euro-Bus.
 9. Klient podpisując Umowę z Euro-Bus potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa i je akceptuje.
 10. Na Umowę składają się następujące dokumenty: Umowa – Zgłoszenie, Ogólne Warunki Uczestnictwa, Oferta, Standardowy Formularz Informacyjny, informacja o przetwarzaniu danych osobowych, ogólne warunki ubezpieczenia TU EUROPA.

III. CENA IMPREZY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny świadczeń objętych Umową, zwane dalej „Ceną”, są cenami umownymi brutto.
 2. Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 3. Przy zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30 % w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Dopłata pozostałej części ceny ma nastąpić w terminie pomiędzy 29 a 25 dniem kalendarzowym przed rozpoczęciem Wycieczki. W przypadku gdy od dnia zawarcia Umowy do dnia rozpoczęcia Wycieczki jest mniej niż 30 dni kalendarzowych - całość ceny w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, natomiast w przypadku gdy od dnia zawarcia Umowy do dnia rozpoczęcia Wycieczki jest 14 lub mniej dni kalendarzowych - całość ceny najdalej w następnym dniu kalendarzowym po dniu zawarcia umowy.
 4. W przypadku zamówień grupowych warunki płatności będą indywidualnie uzgadniane i podawane w Umowie – Zgłoszeniu.
 5. Wpłaty należności określone w polskich złotych winny być dokonywane na rachunek bankowy prowadzony w polskich złotych wskazany każdorazowo w Umowie z Klientem lub w kasie Euro-Bus.
 6. Euro-Bus zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Klientem, którego wpłaty nie zostaną zatwierdzone w ustalonym terminie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI EURO-BUS

 1. Euro-Bus ponosi pełną odpowiedzialność za przebieg imprezy turystycznej zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami i w tych granicach ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Uczestnika do trzykrotności ceny imprezy, nie dotyczy szkód na osobie.
 2. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Euro-Bus dostarcza Uczestnikowi niezbędne pokwitowania, vouchery oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu oraz przyjazdu.
 3. Euro-Bus przed zawarciem Umowy jest zobowiązane do przekazania klientowi ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych oraz o szczególnych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w wybranej przez siebie imprezie turystycznej, a także szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia w miejscu realizacji imprezy (jeśli takie występują) oraz możliwości dodatkowego ubezpieczenia z tym związanego. Euro-Bus jest zobowiązane także do udzielenia informacji o limitach bagażu podręcznego i głównego na wszystkie wyjazdy autokarowe.
 4. Euro-Bus odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba, że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo tzw. „siły wyższej”.
 5. Jeśli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w czasie trwania imprezy Euro-Bus nie będzie w stanie wykonać przewidzianych umową usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, wykona w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze o wartości i standardzie co najmniej równorzędnym, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usług określonej w programie imprezy turystycznej, Euro-Bus przyznaje Uczestnikowi odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. Uczestnik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Euro-Bus nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie.
 6. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Uczestnik je odrzuci, wówczas Uczestnik jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.
 7. Podczas trwania imprezy Euro-Bus nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia nabywane przez Uczestnika na miejscu trwania imprezy turystycznej, bezpośrednio od lokalnych przedsiębiorców świadczących te usługi.
 8. Euro-Bus nie odpowiada za odmowę wydania Uczestnikowi przez urzędników granicznych czy policję wizy lub zgody na wjazd do danego kraju. W takim przypadku Uczestnik zapewnia sobie powrót do miejsca zamieszkania na własny koszt.
 9. Euro-Bus nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeśli szkoda spowodowana była działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, osób trzecich, lub działaniem tzw. „siły wyższej”. Euro-Bus nie ponosi także odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pozostawionych w bagażu lub przechowywanych osobiście przez Uczestnika rzeczy wartościowych, pieniędzy, kart kredytowych, profesjonalnego sprzętu (np. fotograficznego, komputerowego, itp.).
 10. Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych oraz opłaty za przekroczenie ładowności wprowadza się limit bagażu: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg oraz 1 sztuka bagażu zasadniczego do 20 kg na osobę. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko za zgodą obsługi autokaru gdy pozwala na to miejsce w luku bagażowym.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w Umowie. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmienione w trakcie trwania imprezy.
 2. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazówkom przedstawiciela Euro-Bus w celu terminowej i bezpiecznej realizacji imprezy turystycznej, a w szczególności o zamiarze oddalenia się od grupy, bezwzględnego przestrzegania miejsca i terminów zbiórek, zakazu palenia tytoniu i nadużywania alkoholu w autokarze oraz przestrzegania przepisów porządkowych i dotyczących bezpieczeństwa (pożarowych, policyjnych itp.).
 3. W przypadku zmiany przez Uczestnika nazwiska, adresu, dowodu osobistego lub paszportu powinien on o tym fakcie powiadomić Euro-Bus najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Za zaniedbanie tego obowiązku Euro-Bus nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W trakcie trwania imprezy turystycznej Uczestnik powinien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy krajów objętych programem Imprezy oraz inne dokumenty wskazane przez Euro-Bus.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych, policyjnych) obowiązujących w krajach objętych programem imprezy oraz do przestrzegania regulaminów pobytu w miejscu zakwaterowania. Wszelkie koszty związane z nieprzestrzeganiem tych przepisów obciążają Uczestnika łącznie z kosztami zapewnienia sobie powrotu do miejsca zamieszkania.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzone przez siebie lub osoby znajdujące się pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów. W razie naprawienia przez Euro-Bus szkody wyrządzonej przez Uczestnika Imprezy, Euro-Bus ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienie za utratę marki.
 7. Uczestnik imprezy ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za przechowywanie przedmiotów wartościowych i pieniędzy w czasie trwania imprezy.
 8. Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność w realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Wówczas Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Euro-Bus niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Roszczenie o obniżkę ceny oraz roszczenie o wypłatę odszkodowania przedawnia się z upływem lat 3.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Euro-Bus udowodni, że winę za niezgodność ponosi Uczestnik albo winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
 10. Uczestnik ma obowiązek poinformować niezwłocznie Euro-Bus o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy, co winno nastąpić w miarę możliwości w czasie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.

VI. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Euro-Bus zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu tzw. siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym, naturalnym i niezależnym od Euro-Bus, którego nie można było uniknąć tj.: powodzie, trzęsienia Ziemi, huragany, sztorm, śnieżyce, wybuchy wulkanów a także zamachy terrorystyczne, stan wojny, strajki o charakterze ogólnokrajowym, decyzje władz państwowych. O rozwiązaniu umowy z tak określonych przyczyn Euro-Bus powiadamia Uczestnika niezwłocznie przez rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 2. Euro-Bus może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Euro-Bus powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,

- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.

 1. Jeżeli Euro-Bus, mimo dochowania należytej staranności odwoła imprezę z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, gdy koszty organizacji Imprezy nie pokryją wszystkich poniesionych na Imprezę wydatków lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Klienta, Klient ma prawo wg swojego wyboru: uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie ze zwrotem różnicy w cenie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wpłat (bez odsetek).
 2. Euro-Bus dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.
 3. Jeśli Euro-Bus przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będzie zmuszone, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem (np. zakres i standard świadczeń), Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Euro-Bus czy przyjmuje proponowane zmiany czy odstępuje od Umowy. W przypadku rezygnacji Euro-Bus zwróci wniesione przez Klienta opłaty (bez obowiązku zapłaty kary umownej).
 4. Zmiana przewoźnika, godzin wyjazdu i powrotu, o ile nie zmienia się ilość świadczeń objętych Umową (np. noclegów, posiłków) nie są zmianą istotnych warunków Umowy i nie stanowią podstawy do odstąpienia od Umowy czy innych roszczeń odszkodowawczych.
 5. Zachowanie Uczestnika zinterpretowane przez uprawnione do tego organy jako niezgodne z obowiązującymi w danym miejscu normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego (np. nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków) zarówno w trakcie podróży jak i miejscu pobytu może skutkować odstąpieniem od Umowy przez Euro-Bus w trybie natychmiastowym w trakcie trwania imprezy turystycznej. Uczestnik jest wtedy sam odpowiedzialny za powrót do miejsca zamieszkania. Opisane zasady dotyczą także sytuacji, gdy służby graniczne lub celne w kraju docelowym odmówią Uczestnikowi prawa wjazdu z powodu naruszenia przez Uczestnika obowiązujących w danym kraju przepisów celnych lub innych regulacji prawnych.
 6. Uczestnik może bez zgody Euro-Busi przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeśli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień oraz przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Euro-Bus, jeśli Uczestnik zawiadomi Euro-Bus, co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Za nieuregulowaną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Euro-Bus w wyniku zmiany uczestnika, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 7. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy. Rezygnacja winna być wysłana listem poleconym na adres Euro-Bus lub pocztą elektroniczną. Za osobę niepełnoletnią rezygnację składa jej przedstawiciel ustawowy. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Euro-Bus. Za rezygnację z imprezy uznaje się również dzień następujący po dacie, w której Klient zobowiązany był dokonać czynności określonych w Umowie (np. uzupełnienie wpłaty do podanej ceny imprezy).
 8. Za rezygnację z udziału w imprezie uznaje się także niestawienie się Uczestnika w miejscu rozpoczęcia imprezy określonym w otrzymanym dokumencie bądź nieposiadanie przez Uczestnika dokumentów, których brak uniemożliwia udział w imprezie (np. dowód osobisty, paszport, itp.).
 9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie turystycznej, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Euro-Bus opłaty w następującej wysokości:
 10. W przypadku rezygnacji z imprezy realizowanej transportem autokarowym:
 11. a) 150 PLN w terminie do 60 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 12. b) nie więcej niż 15 % ceny, jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie 59 – 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 13. c) nie więcej niż 30 % ceny, jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie 34 – 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 14. d) nie więcej niż 60 % ceny, jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie 24 – 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 15. e) nie więcej niż 95 % ceny, jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
 16. Na żądanie Uczestnika Euro-Bus uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
 17. Uczestnik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 18. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

VII. REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Euro-Bus Umowy, Uczestnik może złożyć reklamację na piśmie w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy i doręczyć ją listem poleconym do siedziby Euro-Bus. Reklamacje wniesione po upływie tego terminu będą uznane za bezskuteczne. Reklamacje będą rozpatrywane przez Euro-Bus niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. Reklamacje przesłane drogą mailową lub faksową nie będą rozpatrywane. Jeśli Euro-Bus nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od jej złożenia uważa się, że uznało reklamację za uzasadnioną.
 2. Reklamacja dotycząca wad lub usterek dostrzeżonych w trakcie trwania imprezy powinna posiadać informację o terminie, formie i sposobie zgłoszenia tych usterek w trakcie trwania imprezy i odmowie usunięcia tych usterek lub sposobie ich usunięcia.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uchybień w realizacji świadczeń związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem oraz programem wyjazdu Uczestnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia tego faktu do przedstawiciela Euro-Bus, który jest zobowiązany do podjęcia środków zaradczych. Przedstawiciel Euro-Bus ma obowiązek potwierdzić Klientowi przyjęcie reklamacji a w przypadku jej nie załatwienia przekazać ją niezwłocznie Euro-Bus. Przedstawiciel Euro-Bus działający na miejscu imprezy nie jest uprawniony do uznania roszczeń Klienta.
 4. Podstawą reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Euro-Bus nie ponosi odpowiedzialności, tj. takie, które wynikają z działań lub zaniechań Uczestnika lub osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych Umową, jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć, ani uniknąć oraz szkód spowodowanych tzw. „siłą wyższą”.
 5. Jeśli Euro-Bus z przyczyn niezależnych od siebie część świadczeń będzie zmuszona zastąpić świadczeniami o tej samej lub wyższej wartości oraz gdy dokona zmiany w programie w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa, nie będzie to stanowić wady Umowy.
 6. Uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki po podpisaniu Umowy, jeśli cena danej imprezy ulegnie zmniejszeniu z powodu wprowadzenia takiej samej imprezy lub zbliżonej w ramach tzw. oferty Last Minute czy innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Euro-Bus.

VIII. POMOC UCZESTNIKOWI IMPREZY

 1. W przypadku gdy Uczestnik znalazł się w trudnej sytuacji z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Euro-Bus udzieli mu odpowiedniej pomocy polegającej w szczególności na udzieleniu informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych, pomocy konsularnej a także pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość.
 2. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Euro-Bus ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres 3 nocy. Ograniczenia czasu zakwaterowania nie stosuje się do osób, o których mowa i na warunkach opisanych w art. 49 Ustawy.

IX. UBEZPIECZENIE

 1. Euro-Bus  oświadcza, że spełnia warunki Ustawy na wypadek swojej niewypłacalności i posiada gwarancję ubezpieczeniową zawartą z TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA (Wrocław, ul. Gwiaździsta 62).
 2. Wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej można dochodzić za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego   (40-037 Katowice, ul. Ligonia 46) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, bądź bezpośrednio u ubezpieczyciela wskazanego powyżej, w zakresie zwrotu zapłaconej w całości lub części ceny przez Uczestnika .
 3. Euro-Bus na podstawie zawartej w dniu 31.07.2023r. Z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. Umowy o Współpracy  zawiera na rzecz Klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2361)
 4. Uczestnik może się ubezpieczyć dodatkowo od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, kosztów przerwania imprezy turystycznej oraz następstw chorób przewlekłych na warunkach określonych przez TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. Zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji może nastąpić do 10 dni od daty podpisania Umowy jeśli w dniu zawarcia umowy podróży do rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni. Jeśli w dniu zawarcia umowy podróży do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można zakupić tylko w dniu zawarcia umowy podróży.
 5. Euro-Bus wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia oraz utraty bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą Ubezpieczyciela, z którym zawarło Umowę.
 6. Zawierając Umowę, Uczestnik w swoim i pozostałych imieniu deklaruje, że stan zdrowia Uczestników umożliwia udział w imprezie.
 7. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym.

X. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

 1. Euro-Bus na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2361) zobowiązane jest do odprowadzania składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego Klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych.
 2. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny określona jest przez Ministra odpowiedzialnego w zakresie turystyki.
 3. Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wskazana jest w Umowie z Klientem, doliczana jest do ceny imprezy turystycznej i płatna jednorazowo.
 4. W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej lub odwołania imprezy turystycznej, składka wpłacona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zwracana jest w całości.

X. TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

  1. Euro-Bus na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz 1842, z późn. zm.), zobowiązane jest do odprowadzania skłądki na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego od każdego Klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych.
  2. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy określona jest przez Ministra odpowiedzialnego w zakresie turystyki.
  3. Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy wskazana jest w Umowie z Klientem, doliczana jest do ceny imprezy turystycznej i płatna jednorazowo.
  4. W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej lub odwołania imprezy turystycznej, składka wpłacona na Turystyczny Fundusz Pomocowy nie podlega zwrotowi .

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Umową oraz niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2361), kodeksu cywilnego i innych przepisów dotyczących ochrony Konsumenta.
 2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy ze względu na siedzibę Euro-Bus sąd.
 3. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy lub niniejszych Warunków Uczestnictwa nie narusza ważności całej Umowy.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa obowiązują do umów zawieranych od 25.08.2022 r.

Skontaktuj się z nami

Telefonicznie

Pn-Pt: 8.00-15.00
Sob: nieczynne
Nd: nieczynne

połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora

E-mail

Wyślij wiadomość. Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.

Social media

Napisz do nas na Facebooku. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na biężąco!

 

Kim jesteśmy:

TBWycieczki to nowe biuro podróży, marka, będąca efektem współpracy dwóch renomowanych firm - Travel-Bus oraz Euro-Bus. Obie firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w organizacji wycieczek oraz transportu osobowego, z dumą wspierając tysiące zadowolonych klientów. Euro-Bus, jako jeden z partnerów tworzących markę TBWycieczki, posiada bogate doświadczenie w organizacji wycieczek i odpowiada za ich organizację. Travel-Bus dysponuje nie tylko kilkunastoletnim doświadczeniem w branży, tysiące obsłużonych przejazdów, ale przede wszystkim flotą własnych, nowoczesnych modeli autokarów i busów, doskonale przystosowanych do obsługi tras międzynarodowych, krajowych, a także transportu małych i kilkusetosobowych grup. Dysponujemy niemal 20 letnim doświadczeniem w obsłudze wycieczek lokalnych oraz międzynarodowych. Przewieźliśmy dziesiątki tysięcy osób i robimy to codziennie. Siedziby obu firm zlokalizowane są w Lipowej, tuż obok Żywca. Wybierając TBWycieczki, otrzymujesz zaufanie i solidność, jakie oferują te dwie ugruntowane marki, gwarantując niezapomniane podróże i najwyższą jakość usług.

Zaufanie klientów jest dla nas priorytetem, a TBWycieczki w pełni korzysta z niezrównanego doświadczenia i reputacji swoich firm macierzystych, Travel-Bus i Euro-Bus. Jako marka powstała z kooperacji sprawdzonych podmiotów, gwarantujemy, że Państwa oczekiwania zostaną spełnione na najwyższym poziomie. Przez lata zdobyte zaufanie i lojalność naszych klientów są dla nas dowodem, że jakość usług i profesjonalizm zawsze powinny być fundamentem naszego działania.

Zapraszamy do naszej siedziby zlokalizowanej w Lipowej

Euro-Bus oraz Travel-Bus
ul.Promienna 11
34-324 Lipowa

Więcej w dziale kontaktu.

Niektóre dane i informacje mogą być niekompletne. W razie pytań prosimy dzwonić.

Informacje oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 
Design & programming: CGTank